top of page

Accounting Engineering
จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 87 เดือนมีนาคม 2563

วิศวกรบัญชี Accounting Engineering อาชีพใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิตัล จะต้องเป็นนักบัญชีมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด สื่อสาร แก้ปัญหา ปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และมองสถานการณ์จากภาพใหญ่ (Big picture) ได้
วิศวกรบัญชี Accounting Engineering อาชีพใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิตัล จะต้องเป็นนักบัญชีมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด สื่อสาร แก้ปัญหา ปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และมองสถานการณ์จากภาพใหญ่ (Big picture) ได้

วิศวกรบัญชี Accounting Engineering

อาชีพใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล

ท่ามกลางแรงกดดันจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบไปทุกภาคส่วนทั่วโลก วิชาชีพบัญชีก็เช่นกันที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพราะเป็นทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก หากไม่ปรับตัวก็อาจจะกลายเป็นแค่หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ในอดีตเท่านั้น

วิชาชีพบัญชีก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแส Digital Economy เพราะงานแบบเดิม ๆ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและยื่นภาษี กำลังจะถูกแทนที่ด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์บน Cloud และ Blockchain เราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับวิวัฒนาการเหล่านี้ ?

อนาคตของวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์,RPA และ อื่นๆอีกมากมาย ที่มีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาการเหล่านี้ นอกจากจะมาเปลี่ยนแปลงวิถีของการทำธุุรกิจและหนีไม่พ้นที่จะมีผลกระทบต่อตัวเราและสังคม

มีการคาดการณ์ว่า นักบัญชีส่วนหนึ่งจะหายไปในขณะที่บางส่วนจะมีพัฒนาการที่ดีและจะมีแขนงอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ในวงการบัญชีมีการถกเถียงกันว่าอะไรคือโอกาส่ใหม่ ๆ ของนักบัญชีแห่งอนาคต? และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อวิชาชีพบัญชี ?

วิวัฒนาการเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วจนแทบไม่ได้ตั้งตัว เราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ การที่งานเอกสาร งานบันทึกบัญชีซึ่งเป็นงานหลักของนักบัญชีกำลังจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ และนักธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่ย่อมจะมองหานักบัญชีที่ชำนาญในเทคโนโลยี รูปแบบการทำงานก็จะเปลี่ยนไป งานแบบ Freelance ผ่านระบบ Cloud จะมาแทนที่งานประจำ

นักบัญชีแห่งอนาคตจึงจำเป็นจะต้องเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างไม่ต้องสงสัย นักบัญชีในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของกระบวนการทางบัญชีที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ชนิดที่ต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด การศึกษาวัฒนธรรมและเทคโนโลยี และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้านำความสามารถแบบวิศวกร (Engineering Abilities)

มาผนวกกันเท่านั้น คำตอบของนักบัญชีรุ่นใหม่ คือ การปรับตัวให้สามารถเป็น วิศวกรบัญชี  “Accounting Engineering” ที่สามารถออกแบบวิชาชีพบัญชีใหม่ บนพื้นฐานของพัฒนาการทางเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลดิจิตอล AI และการปฏิวิติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
 

ความสัมพันธ์ของวิชาชีพบัญชีและวิศวกร

 

งานของนักบัญชีและวิศวกร มีความเหมือนกันตรงที่ ต้องมีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนาหาทางออกและนำเสนอรายงานต่อผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ หน้าที่ที่เหมือนกันคือ การป้อนข้อมูลผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างเป็นระบบและในวันนี้ภายใต้พัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให้หน้าที่ของนักบัญชีและวิศวกร มีความเชื่อมโยงกัน เพราะหากมีมุมมองแบบวิศวกรจะทำให้นักบัญชีสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยียุคใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างเดิมอันหลากหลายของวิชาชีพบัญชี

วิศวกรบัญชี “Accounting Engineering” จะต้องเป็นนักบัญชีมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด สื่อสาร แก้ปัญหา ปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และมองสถานการณ์จากภาพใหญ่ (Big picture) ได้

ประโยชน์ของการเอาความสามารถทางด้านวิศวกรมาใช้ ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการซึ่งจะช่วยให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลและเร็วกว่าแนวคิดในการทำงานแบบเดิมๆของนักบัญชี

 

ที่มา : The Profession of the Digital Age: Accounting Engineering โดย Ismail Tekbas

โดย นางสาวศิริรัฐ โซติเวชการ กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

 

Newsletter • Issue 87 Page 10-11

bottom of page