Accounting Engineering
จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 87 เดือนมีนาคม 2563

วิศวกรบัญชี Accounting Engineering

อาชีพใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล

ท่ามกลางแรงกดดันจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบไปทุกภาคส่วนทั่วโลก วิชาชีพบัญชีก็เช่นกันที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพราะเป็นทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก หากไม่ปรับตัวก็อาจจะกลายเป็นแค่หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ในอดีตเท่านั้น

วิชาชีพบัญชีก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแส Digital Economy เพราะงานแบบเดิม ๆ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและยื่นภาษี กำลังจะถูกแทนที่ด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์บน Cloud และ Blockchain เราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับวิวัฒนาการเหล่านี้ ?

อนาคตของวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์,RPA และ อื่นๆอีกมากมาย ที่มีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาการเหล่านี้ นอกจากจะมาเปลี่ยนแปลงวิถีของการทำธุุรกิจและหนีไม่พ้นที่จะมีผลกระทบต่อตัวเราและสังคม

มีการคาดการณ์ว่า นักบัญชีส่วนหนึ่งจะหายไปในขณะที่บางส่วนจะมีพัฒนาการที่ดีและจะมีแขนงอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ในวงการบัญชีมีการถกเถียงกันว่าอะไรคือโอกาส่ใหม่ ๆ ของนักบัญชีแห่งอนาคต? และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อวิชาชีพบัญชี ?

วิวัฒนาการเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วจนแทบไม่ได้ตั้งตัว เราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ การที่งานเอกสาร งานบันทึกบัญชีซึ่งเป็นงานหลักของนักบัญชีกำลังจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ และนักธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่ย่อมจะมองหานักบัญชีที่ชำนาญในเทคโนโลยี รูปแบบการทำงานก็จะเปลี่ยนไป งานแบบ Freelance ผ่านระบบ Cloud จะมาแทนที่งานประจำ

นักบัญชีแห่งอนาคตจึงจำเป็นจะต้องเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างไม่ต้องสงสัย นักบัญชีในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของกระบวนการทางบัญชีที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ชนิดที่ต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด การศึกษาวัฒนธรรมและเทคโนโลยี และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้านำความสามารถแบบวิศวกร (Engineering Abilities)

มาผนวกกันเท่านั้น คำตอบของนักบัญชีรุ่นใหม่ คือ การปรับตัวให้สามารถเป็น วิศวกรบัญชี  “Accounting Engineering” ที่สามารถออกแบบวิชาชีพบัญชีใหม่ บนพื้นฐานของพัฒนาการทางเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลดิจิตอล AI และการปฏิวิติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
 

ความสัมพันธ์ของวิชาชีพบัญชีและวิศวกร

 

งานของนักบัญชีและวิศวกร มีความเหมือนกันตรงที่ ต้องมีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนาหาทางออกและนำเสนอรายงานต่อผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ หน้าที่ที่เหมือนกันคือ การป้อนข้อมูลผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างเป็นระบบและในวันนี้ภายใต้พัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให้หน้าที่ของนักบัญชีและวิศวกร มีความเชื่อมโยงกัน เพราะหากมีมุมมองแบบวิศวกรจะทำให้นักบัญชีสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยียุคใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างเดิมอันหลากหลายของวิชาชีพบัญชี

วิศวกรบัญชี “Accounting Engineering” จะต้องเป็นนักบัญชีมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด สื่อสาร แก้ปัญหา ปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และมองสถานการณ์จากภาพใหญ่ (Big picture) ได้

ประโยชน์ของการเอาความสามารถทางด้านวิศวกรมาใช้ ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการซึ่งจะช่วยให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลและเร็วกว่าแนวคิดในการทำงานแบบเดิมๆของนักบัญชี

 

ที่มา : The Profession of the Digital Age: Accounting Engineering โดย Ismail Tekbas

โดย นางสาวศิริรัฐ โซติเวชการ กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

 

Newsletter • Issue 87 Page 10-11

© 2016 Aurhorized QuickBooks Premier Reseller in Thailand.
QuickBooks accounting,taxation,bookkeeping,auditing,business services

 

 

All Right Reserved. Powered by NAT

Line ID : @natthaiac

Line QR Code